کالری فعالیتها


توجه: به دلیل دخیل بودن موارد بسیاری به ویژه وزن در شدت کالری سوزی هنگام فعالیت ها مختلف ما در این جدول فردی 75 کیلویی را مثال خود قرار دادیم. اگر وزنتان بیش از 75 کیلو است با انجام این فعالیت ها مقداری بیشتر از چیزی که در جدول آمده کالری میسوزانید و اگر وزنتان کمتر از این میزان است مشخص است که کالری کمتری خواهید سوزاند. ( مدت زمان هر فعالیت 30 دقیقه در نظر گرفته شده است )


نوع فعالیت میزان کالری مصرفی
اسکیت 197 کالری
انجام هنر و صنایع دستی به صورت نشسته 79 کالری
ایستادن در مشاغلی مانند صاحب مغازه، کافه داری و غیره، ایستادن و صحبت کردن در محل کار 91 کالری
ایستادن و انجام کار هنری و صنایع دستی 118 کالری
ایستادن و بلند کردن اجسامی با وزن 22 کیلو، سنگ تراشی، نقاشی، چسباندن کاغذ دیواری ) 158 کالری
ایستادن و تعمیر قطعات سنگین، جوش