محاسبه BMI

شاخص توده بدن(BMI) شاخصی است که می تـوان از طریق آن پی ببرید که تا چه اندازه تناسب اندام دارید فرمول آن این چنین است:
برای محاسبه شاخص توده بدنی باید توجه داشت که BMI کودکان با بزرگسالان متفاوت میباشد .محاسبه گر BMI

جنسیت وزن-بر حسب کیلوگرم   سن قد-بر حسب سانتیمتر   فعالیت

نتیجه:

BMR(متابولیسم پایه):
کالری مورد نیاز(روزانه): (کالری غذاها)
وزن پایه:
BMI(شاخص توده بدنی) :
وزن مناسب:
شرایط بدنی:

روش محاسبه BMI

مجذور قد(متر) / وزن(کیلوگرم) =BMI
شاخص بدست آمده را با داده های زیر تطابق دهید:
BMI<18.5 ............... کمبود وزن شدید
BMI<20 ...............کمبود وزن و یا ورزشکار
BMI<20-22 ............... وزن ایده آل
BMI<22-25 ................وزن طبیعی
BMI<25 ...............چاقی اندک
BMI<27 ................چاقی متوسط
BMI<30 ................چاقی شدید
BMI<40 .................چاقی مفرط و بیمارگونهسالم تر - زیباتر